IMP VNUA

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024
Chơi Video
CÂY MÔ:

– CÓ T4 -6 LÁ THT

– THÂN CÂY MP

– BRKHO

CHUỐI TIÊU HỒNG

Ging nuôi cy mô, sch bnh, cây kho, sinh trưởng và phát trin tt

 CÂY THÀNH PHM:

– CÓ RTHÂN LÁ KHO, KHÔNG SÂU BNH

– TRNG VÀ THU HOCH TRONG 1 NĂM.

CÂY MÔ:

– CÓ T4 -6 LÁ THT

– THÂN CÂY MP

– BRKHO

TIÊU GIÀ NAM MỸ

Ging nuôi cy mô, sch bnh, cây kho, sinh trưởng và phát trin tt.

CÂY THÀNH PHM:

– CÓ RTHÂN LÁ KHO, KHÔNG SÂU BNH

– TRNG VÀ THU HOCH TRONG 1 NĂM.

CÂY MÔ:

– CÓ T4 -6 LÁ THT

– THÂN CÂY MP

– BRKHO

CHUỐI TIÊU THÁI

Ging nuôi cy mô, sch bnh, cây kho, sinh trưởng và phát trin tt.

CÂY THÀNH PHM:

– CÓ RTHÂN LÁ KHO, KHÔNG SÂU BNH

– TRNG VÀ THU HOCH TRONG 1 NĂM.

CÂY HOM GING:

– CÂY GING CAO T40-60CM

– THÂN THNG, ĐU

– HRKHO

CHUỐI ĐỎ

Ging nuôi cy mô, sch bnh, cây kho, sinh trưởng và phát trin tt

CÂY THÀNH PHM:

– CÓ RTHÂN LÁ KHO, KHÔNG SÂU BNH

– TRNG VÀ THU HOCH TRONG 1 NĂM.

CÂY GIEO HT:

– CÂY GING CAO T40-60CM

– THÂN LÁ THNG, ĐU

– HRKHO

CÂY ĐÀN HƯƠNG

Cây gieo ht, sch bnh, sinh trưởng và phát trin tt.

 

CÂY CÓ THTHU HOCH LÁ LÀM TRÀ, THÂN GQUÝ

CÂY GHÉP GC:

– CÂY GING CAO T40-60CM

– THÂN LÁ THNG, ĐU

– HRKHO

CÂY TRẦM HƯƠNG

Ging cây ghép mt, cây sch bnh, sinh trưởng và phát trin tt.

 

CÂY CÓ THTHU HOCH LÁ LÀM TRÀ, HÌNH THÀNH TRM TCÂY NH.